?

Log in

No account? Create an account
Журнал Восставшей Машины [entries|archive|friends|userinfo]
ArkanoiD

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

На память [Aug. 12th, 2016|01:32 pm]
ArkanoiD
[Tags|]

http://scienceblogs.de/klausis-krypto-kolumne/when-encryption-baffles-the-police-a-collection-of-cases/
linkReply

Comments:
From: silly_sad
2016-08-12 03:04 pm (UTC)
zabavno:
(1) boljshinstvo etix ljudej ne prestupniki vovse
(2) crupto pochti vsegda vyderzhalo ataku
(3) crypto nikomu ne pomoglo -- vse eti ljudi kak vinovnyje tak i nevinovnyje posazheny namertvo nesmotrja na otsutsvije dokazateljstv.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: tzirechnoy
2016-08-12 03:54 pm (UTC)
Как минимум, многим помогло.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: silly_sad
2016-08-12 04:49 pm (UTC)
nu sidetj 20 let ili 15 let eto po moim merkam nixera ne pomoglo.
(Reply) (Parent) (Thread)